Algemene voorwaarden ‘ Alexandra Vermeir’

Toepassingsgebied

De hierna genoemde voorwaarden zijn geldig voor alle transacties en interacties tussen Vermarkt en haar klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen. Deze voorwaarden worden stilzwijgend geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard, ook al zijn ze in grote of gedeeltelijke mate in strijd met de algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien Vermarkt deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Bijgevolg kan de stilzwijgende instemming van Vermarkt met de algemene voorwaarden van onze klant in geen geval worden verondersteld, indien deze niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij de orderbevestiging gaat de klant automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Eenzijdige wijziging
Vermarkt behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de bezoeker de website bezocht of gebruikte. Bij een samenwerking gelden de algemene voorwaarden die in de factuur of goedgekeurde offerte staan.

Prijsoffertes en bestellingen
Een aangevraagde offerte is steeds geldig gedurende 30 dagen na verzenddatum en gelden enkel met geldige handtekening van beide partijen én schriftelijk akkoord.

Levering & overmacht
Elke leveringstermijn die door Vermarkt wordt opgegeven is slechts indicatief en dus niet bindend. Onder geen bedding kan vertraging in de aflevering leiden tot enig recht op boete, schadeclaim of ontbinding van de overeenkomst.
Indien een project een specifieke externe deskundige of een externe contract nodig heeft, bijvoorbeeld in het kader van de productie van prototypes, zal Vermarkt een toeslag van 12,5% in rekening brengen ter compensatie van de kosten in verband met het zoeken en selecteren van leveranciers, inkoop, communicatie, leveranciersmanagement en kwaliteitscontroleprocessen, alsmede eventuele voorfinancieringskosten. Elk contact met een specifiek extern deskundige wordt op voorhand voorgelegd aan de klant en pas doorgegeven na schriftelijk akkoord. Vermarkt behoudt zich het recht voor om een factuur uit te reiken aan haar klant met een kortere betalingstermijn om een terugbetaling te krijgen voor voorgefinancierde bedragen in functie van prototypeontwikkeling, groter dan €100 euro. Wijzigingen en aanpassingen aan eerder overeengekomen projectspecificaties kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de projectkosten en/of de levertijd van het project en kunnen dus extra kosten voor de klant met zich meebrengen. Eventuele extra kosten die het gevolg zijn van wijzigingen en aanpassingen van projectspecificaties en die leiden tot overschrijding van eerdere ramingen van het projectbudget, worden ter goedkeuring aan de klant voorgelegd. Mochten veranderende factorkosten of wisselkoersschommelingen leiden tot een verhoging van de eerder geschatte budgetten, dan behoudt Vermarkt zich het recht voor om het projectbudget te allen tijde aan te passen. Vermarkt zal te zijner tijd ook alle daaruit voortvloeiende wijzigingen in de projectprijzen aan de klant meedelen. In dit geval heeft de klant het recht om het resterende deel van het project binnen 3 werkdagen na kennisgeving door Vermarkt te beëindigen. Offertes zijn geldig tot 30 kalenderdagen na uitgiftedatum. De projectplanning wordt berekend vanaf de ondertekening voor goedkeuring van de offerte. De klant is na elke stap vrij om de samenwerking te beëindigen. De prijzen voor goederen of diensten die aan klanten worden geleverd zijn zonder kosten voor verpakking, belastingen (21%) en transport (0,50 €/km of vooraf bepaalde verzendkost).

Eigendomsvoorbehoud
Alle dossiers, ontwerpen en goederen blijven eigendom van Vermarkt tot volledige betaling van de hoofdsom,
honoraria, rente en eventuele schadeclaims. De aanlevering van productiedossiers gebeurt pas na betaling van alle openstaande facturen.
Vermarkt heeft op elk moment het recht om cases rond de uitgevoerde werkzaamheden te publiceren, vergelijkbaar met de cases die op haar website worden getoond, tenzij er specifiek schriftelijk een andere afspraak gemaakt is.

Klachten, bevoegheids- en rechtskeuzebedingen
Indien één van de te leveren producten van het project beschadigd, incompleet of gebrekkig is of enig ander zichtbaar gebrek of gebrek vertoont, is de klant verplicht de goederen of diensten te weigeren of slechts onder welbepaalde schriftelijke voorwaarden te aanvaarden. Elke klacht met betrekking tot de goederen of diensten moet binnen de 7 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven aan de dienstverlener worden meegedeeld onder vermelding van het nummer van de offerte of factuur. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de klacht automatisch. Elke klacht met betrekking tot de facturen van de dienstverlener moet binnen de 7 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Bij gebreke daarvan wordt ervan uitgegaan dat
de te leveren prestaties onherroepelijk zijn aanvaard. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.
In geval van klachten of geschillen is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd naar Belgisch recht in de Nederlandse taal. Alle kosten zijn voor rekening van de klant. Alle door Vermarkt verstrekte documenten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de klant van Vermarkt en mogen alleen na schriftelijke toestemming van Vermarkt worden verzonden en gedeeld met derden.

Betalingstermijnen & -modaliteiten
De aangevraagde dienstverlening zoals vermeld staat op de offerte, wordt pas opgestart na betaling van de factuur.

Schadevergoedingen en nalatigheidsintresten (moratoire intresten)
In geval van laattijdige betaling wordt een intrest van 1% per maand aangerekend en een schadevergoeding van 15% per factuur met een minimum van € 100,-. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur behoudt Vermarkt zich het recht voor om alle leveringen zonder ingebrekestelling op te schorten. Indien niet uitdrukkelijk vermeld, zijn alle vermelde bedragen exclusief Belgische BTW (21%).

Geheimhoudingsbeding & Intellectuele rechten
De structuur van de website en alle die toegankelijk zijn via de website, zijn deels eigendom van Vermarkt en worden beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Beelden die niet in eigendom zijn van Vermarkt, zijn vrij van rechten voor redactioneel gebruik en werden gedownload met de toestemming om deze te gebruiken zonder het vermelden van copyright of worden steeds op een correcte manier benoemd. Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vermarkt, is strikt verboden.
Uitzonderingen worden enkel toegestaan via schriftelijk akkoord.
Vermarkt behoudt zich het recht voor om de website en de bijbehorende diensten en producten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de algemene voorwaarden door de bezoeker, behoudt Vermarkt zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor Vermarkt met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. Vermarkt neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van www.vermarkt.be te waarborgen en streeft in samenwerkingen naar een zo hoog mogelijk eindresultaat.
Absolute werkingsgarantie kan echter niet geboden worden en bij problemen kan de bezoeker contact opnemen via email (info@vermarkt.be). Het gaat hier om een middelenverbintenis.

Alle gebruik van de website is op eigen risico van de bezoeker. Vermarkt is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op www.vermarkt.be. Vermarkt behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt echter getracht om eventuele technische onderbrekingen op voorhand te melden e-mail.

Inhoud website
Vermarkt bepaalt de gehele inhoud van de website en draagt grote zorg voor de informatie die hierop vermeld staat. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden. Dit geldt niet voor informatie die op websites van derden wordt verstrekt. Vermarkt behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid. Elke download is altijd op eigen risico van de bezoeker. Vermarkt is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computer, laptop en andere toestellen van de bezoeker.

Externe websites
De website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Vermarkt en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. Vermarkt heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de bezoeker op een externe link klikt, verlaat hij/zij de website en kan Vermarkt niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. De website kan links bevatten waarmee Vermarkt commissie verdiend op een eventuele aankoop, deze worden expliciet vermeld.

Winkelwagen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.